میثاق نمک کره جنوبی در 30 ژانویه 2023 بازده

(%) جلسه(%) دناتوره (BP)

سل 1 ساله 3.
472 3.
506 -3.
4

سل 2 ساله 3.
377 3.
415 -3.
8

سل 3 ساله 3.
271 3.
304 -3.
3

سل 10 ساله 3.
238 3.
283 -4.
5

MSB 2 ساله 3.
391 3.
431 -4.
0

CB 3 ساله (AA-) 4.
310 4.
364 -5.
4

CD 91 روزه 3.
630 3.
640 -1.
0

(END)

پیشنهاد سایت